nalepka

Naša koncepcia 2014-2019

Vízia: V našej materskej škole so školským vzdelávacím programom "Šikovná lienka" chceme, aby sa deti cez hry, hrové činnosti a edukačné aktivity dostali k novým poznatkom, uplatňovali spolupatričnosť, humánny prístup k sebe aj k svojím kamarátom a starším ľuďom. Pôsobiť na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa prostredníctvom tvorivo-humanistickej výchovy cez prosociálne a dramatické hry a cvičenia. Dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Pomôcť dieťaťu k emocionálnemu a sociálnemu rozvoju a prispôsobeniu v oblasti pozitívneho sebapoznania, samostatnosti riešenia bežných sociálnych situácií, rozvoj medziľudských vzťahov. Pestovať a rozvíjať individuálne vyjadrovacie a tvorivé schopnosti v oblasti emocionálnej, etickej a estetickej. Podporiť vzťah k prvotnému vzdelaniu a učeniu, vytvárať podmienky k samostatnému učeniu a poznaniu okolitého sveta. Podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou, ktorá je pre dieťa základnou formou a nástrojom vzdelávania. Zamerať sa na kvalitu získaných vedomostí a zručností, uplatňovať moderné učebné metódy založené na riešení problémov a väčšej samostatnosti a tvorivosti detí. Vo výchovno-vzdelávacom procese používať také stratégie, ktoré budú vo väčšej miere vytvárať a rozvíjať kľúčové kompetencie detí v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Vytvoriť školu otvorenú pre verejnosť s prevládaním partnerských vzťahov medzi MŠ a rodičmi, medzi učiteľom a dieťaťom, rodičmi a Radou školy. Rešpektovať dieťa ako osobnosť, dať mu priestor na sebarealizáciu, hru a šport. Vytvárať predpoklady pre zdravý fyzický, psychický, emocionálny a etický rozvoj detí.