nalepka

Správa webu: V nasledujúcich dňoch bude táto stránka postupne aktualizovaná na modernejšiu verziu. Kvôli tomu očakávajte v blízkych dňoch krátke výpadky. Ďakujeme za pochopenie!O nás

Adresa:
Materská škola Ružomberok - Biely Potok
Hlavná 26
034 03 Ružomberok 3
Tel: 0905 387 808
E-MAIL: msbielypotok@gmail.com      Materská škola Ružomberok–Biely Potok sa nachádza v krásnom údolí rieky Revúca pod vrchom Sidorovo. Materská škola Ružomberok – Biely Potok je dvojtriedna MŠ, rodinného typu. Ponúka deťom i rodičom priateľské láskavé prostredie a kvalitné predprimárne vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu s názvom “ŠIKOVNÁ LIENKA”, vypracovaného v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 2,5 do 6rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou školskou dochádzkou.
      Vychádza z podmienok školy, potrieb a záujmov detí a zákonných zástupcov, základnej školy, zriaďovateľa, ale i Štátnej školskej inšpekcie.

Poslanie našej materskej školy:
„pomôcť deťom vyrásť na dobrých, múdrych, sebavedomých a preto šťastných ľudí.“
      Pripravujeme deti na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Snažíme sa o vytvorenie optimálnych podmienok pre deti predškolského veku, aby mali pocit, že prežili šťastné detstvo, detstvo v ktorom nechýba istota a harmónia dodávajúca silu k zodpovednému zvládnutiu neskorších úloh.
      Hravým spôsobom smerujeme cez vzájomne sa prelínajúce a prepojené vzdelávacie oblasti k holistickému rozvoju detskej osobnosti, primerane ich veku a schopnostiam.

Počet tried:2
Počet zapísaných detí:40
Riaditeľka školy:Mgr. Jana Jellušová
Učiteľky:Kvetoslava Veselovská
Mgr. Mária Hyravá
Mgr. Diana Buchtová
Vedúca ŠJ:Mariana Baďová
Hlavná kuchárka:Oľga Marošová
Pomocná kuchárka:Zuzana Bejdová
Pomocná kuchárka:Beáta Baníková
Školníčka:Monika Trnková