#
#
#
#

Edukačné Programy

Snažíme sa o vytvorenie optimálnych podmienok pre deti predškolského veku, aby mali pocit, že prežili šťastné detstvo, detstvo v ktorom nechýba istota a harmónia dodávajúca silu k zodpovednému zvládnutiu neskorších úloh.

#

Krúžky

Podporujeme nadanie a záujmy detí prostredníctvom krúžkovej činnosti priamo v škôlke.

#

Rozvoj

Hravým spôsobom smerujeme k rozvoju detskej osobnosti, primerane ich veku a schopnostiam.

#

Výchova

Staráme sa o deti vo veku od 2,5 do 6 rokov, deti s odloženou a dodatočne odloženou školskou dochádzkou.

#
#
#
#

Nástenka

#
#
#
#
#
#