nalepka


Aktivity


- fyzioterapia – stimulovať správne držanie tela u detí PV, predchádzať rôznym deformitám
chrbta či iným ochoreniam nežiaduco ovplyvňujúcich ich zdravý telesný vývin (pravidelné cvičenie s deťmi v rámci zdravotných cvičení a telesnej výchovy, inštruktáž a pomoc pedagógom pri samostatnej realizácii zdravotných cvičení, depistážne vyšetrenie držania tela a chrbtice u detí 2x do roka);
- „Filipkove dobrodružstvá“ – na podporu zdravej výživy a prevencie proti drogám
- depistážne vyšetrenie školskej zrelosti formou skupinového skríningu (včasná diagnostika
a následná špeciálno-pedagogická rehabilitácia)
- logopedická starostlivosť (narušená komunikačná schopnosť - nesprávna výslovnosť, zajakavosť, atď.)
- korčuľovanie – prostredníctvom Slov. zväzu ľadového hokeja (Školský korčuliarsky program)
- lyžovanie
- plávanie
- výlety
- exkurzie
- školské a mimoškolské akcie školy