nalepka

Oznamy

Dňa 20.06.2022 (t.j. pondelok) sa uskutoční celoškolský výlet

do BABYLANDU - VILLA BETULA v Liptovskej Sielnici.

Prosíme obliecť deti športovo, pribaliť pitie (malú fľašku), ovocie a nejakú sladkosť :-)

Desiata bude v MŠ, obed + pitný režim bude zabezpečený priamo v reštaurácii Villa Betula.

Príchod detí do MŠ, prihlásených  na výlet, je normálne do 08:00 hod. Deti, ktoré sa v tento deň nezúčastnia celoškolského výletu, ostávajú doma.

Odchod z MŠ: 08:45 hod.   Príchod do MŠ: 14:30 hod.

Prosíme rodičov, aby svoje deti čakali pred budovou MŠ a boli v čase príchodu detí dochvíľni, nakoľko MŠ bude uzavretá.

                                                                                        R-MŠ

OZNAM

Dňa 01.06.2022 (t.j. streda) v dopoludňajších hodinách sa uskutoční celoškolský výlet

na GEJDÁK v Ružomberku so športovo-zábavným programom.

 

Prosíme obliecť športovo, pribaliť ovocie a nejakú sladkosťJ

Obed + pitný režim bude zabezpečený školskou jedálňou MŠ.

Odchod z MŠ: 09:00hod.   Príchod do MŠ: 14:30 hod.

Suma za objednaný autobus a osviežujúce prekvapenie pre deti budú hradené zo zdrojov ZRŠ.

Deti, ktoré sa v tento deň nezúčastnia celoškolského výletu, ostávajú doma.

PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

V mesiaci júl a august 2022 bude naša MŠ ZATVORENÁ.

V mesiaci JÚLbude v dňoch od 01. – 22.07.2022 otvorená MŠ Za dráhou.    V mesiaci AUGUST - bude v dňoch od 08. – 31.08.2022 otvorená MŠ Bystrická cesta.

V čase od 25.07.2022 do 07.08.2022 sú všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Ružomberok ZATVORENÉ.

Žiadame rodičov, aby záväzne zapísali svoje dieťa do uvedených MŠ počas letných prázdnin do 31.05.2022.  

 

Zapísané dieťa na mesiac JÚL uhradia rodičia poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov za 3 - 5 ročné dieťa v mesiaci jún v sume 40 € (jún + júl). Variabilný symbol 1710 + špecifický symbol: 06072022.

Zapísané dieťa na mesiac AUGUST uhradia rodičia poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov za 3 - 5 ročné dieťa v mesiaci jún v sume 40 € (jún a august). Variabilný symbol 1710 + špecifický symbol: 06082022.

Zapísané dieťa na obidva mesiace JÚL + AUGUST uhradia rodičia poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov za 3 - 5 ročné dieťa tiež v mesiaci jún v sume 60 € (jún, júl + august 2022). Variabilný symbol 1710 + špecifický symbol: 06082022.

Sumu je potrebné uhradiť od 01.do 10.júna 2022.  Prosím, dodržte termín!

Predškoláci poplatok neplatia.                                R-MŠ

OZNAM

Dňa 16.05.2022 (t.j. pondelok) sa uskutoční FOTENIE DETÍ NAŠEJ MŠ v dopoludňajších hodinách.

Prosíme rodičov, aby svoje dieťa vhodne obliekli.

           R-MŠ

OZNAM

Zápis detí do našej MŠ pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční dňa 09. mája 2022 v čase od 07:00 do 15:00 hod. v riaditeľni našej MŠ.

Potrebné je doručiť riaditeľke MŠ žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, podpísanú obidvoma rodičmi a potvrdenú detským lekárom o zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní (bez predloženia tohto potvrdenia obsahujúceho aj údaj o povinnom očkovaní nebude možné začať konanie o prijatí daného dieťaťa).

Deti, ktoré navštevujú našu MŠ, pokračujú v predprimárnom vzdelávaní ďalej v našej MŠ.

Podmienky prijatia:

Na predprimárne vzdelávanie do našej MŠ môžu zapísať zákonní zástupcovia dieťa:

1. vo veku od troch do šiestich rokov,

2. výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak to umožňujú kapacitné možnosti našej MŠ a dieťa má zvládnuté základné hygienické návyky a osvojené sebaobslužné činnosti.

 

Povinné predprimárne vzdelávanie je:

 • pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022 od 01.09.2022 povinné;
 • pre dieťa, ktoré v súčasnosti navštevuje našu MŠ a do 31. 08. 2022 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, automaticky (bez povinnosti zápisu) sa od 01. 09.2022 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie;
 • pre dieťa, ktoré dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania (potrebná dokumentácia);
 • pre dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť, pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok (potrebná dokumentácia);
 • pre dieťa, ktoré dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti dochádzať do MŠ, lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa (potrebná dokumentácia);

Povinné predprimárne vzdelávanie trvá jeden školský rok.

Zápis detí do našej MŠ budeme organizovať podľa pokynov zriaďovateľa Mesta Ružomberok.

Forma a priebeh zápisu:

 • rodič/zákonný zástupca vyplní Žiadosť o prijatie do MŠ (tlačivo je k dispozícii priamo v našej MŠ, na našej webovej stránke školy  www.msbielypotok.sk  v priečinku Dokumenty alebo na stránke Mesta  https://www.ruzomberok.sk/zapis-deti-do-ms.html;
 • vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ môže rodič podať:

a)  osobne riaditeľstvu MŠ, Hlavná 26/7209, 034 03, Biely Potok;

b)  elektronickou formou (na e-mailovú adresu našej MŠ:msbielypotok@gmail.com (preskenovanú a podpísanú oboma rodičmi);

c)  poštou doporučene na adresu: Materská škola, Hlavná 26/7209, 034 03, Biely Potok.

Elektronická či tlačená forma žiadosti musí byť aktuálne potvrdená všeobecným lekárom pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, s údajmi o povinnom očkovaní.

Žiadosť musí byť podpísaná obidvoma rodičmi/zákonnými zástupcami podľa rodného listu (§ 144 a školského zákona účinného od 1. januára 2022). V prípade, že nie je prítomný jeden zo zákonných rodičov bude prijatá aj žiadosť s podpisom jedného rodiča. Chýbajúci podpis bude druhým rodičom alebo zákonným zástupcom dodatočne doplnený.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

-  jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),

- jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo

- vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením.

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy.

Ak bude počet zapísaných detí do našej MŠ vyšší, ako je možné prijať v zmysle § 28 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z., riaditeľka MŠ rozhodne o prijatí dieťaťa podľa nasledovných kritérií prijímania detí do MŠ  prerokovaných pedagogickou radou a radou školy:

1. Prednostne budú prijaté deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (t.j. deti, ktoré do 31.08.2022 dovŕšia päť rokov veku)  a sú zo spádovej oblasti MŠ, v odôvodnených prípadoch aj mimo spádovej oblasti MŠ, napr. prechodný pobyt, zamestnanie v blízkosti MŠ, a pod.,

2. Prednostne budú prijaté deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (§5 ods. 14 písm. f) zákona. č. 596/2003 Z.z.) a to zo spádovej oblasti MŠ, v odôvodnených prípadoch aj mimo spádovej oblasti MŠ, napr. prechodný pobyt, zamestnanie v blízkosti MŠ, a pod.;

3. Následne v poradí budú prijaté:

 • deti súrodencov navštevujúcich našu MŠ

a)  deti, ktoré k 31. decembru 2022 dovŕšia vek päť rokov,

b)  deti, ktoré k 31. decembru 2022 dovŕšia vek štyri roky,

c)  deti, ktoré k 31. augustu 2022 dovŕšia vek tri roky veku;

4. Výnimočne je možné prijať deti od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak to umožňujú kapacitné možnosti, dieťa má zvládnuté  základné hygienické návyky a osvojené sebaobslužné činnosti a od podmienok materskej školy;

V osobitných a odôvodnených prípadoch možno žiadosti o prijatie vyhovieť bez predchádzajúcich kritérií. Na tieto deti sa nevzťahuje podmienka spádovej oblasti podľa trvalého pobytu.

5. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami MŠ neprijíma, nakoľko nemá vytvorené zodpovedajúce podmienky (priestorové, personálne v zmysle ich znevýhodnenia).

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do našej MŠ vydá riaditeľka MŠ od 15. do 30. júna 2022 osobne, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie. V odôvodnených prípadoch riaditeľka rozhodne o prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt.

Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do MŠ majú riaditeľky materských škôl podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z.

Vzhľadom na to, že od 1. januára 2022 riaditeľky materských škôl rozhodujú podľa Správneho poriadku, dieťa je „reálne“ prijaté na predprimárne vzdelávanie až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prijatí.

Do MŠ budú od 01.09.2022 naďalej dochádzať deti, ktorým riaditeľka MŠ vydá Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.

Podkladom pre rozhodnutie riaditeľky MŠ vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je podľa § 28a ods. 3 školského zákona vždy predloženie:

 • písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • informovaného súhlasu zákonného zástupcu,
 • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast.                                      

                                                                                            R-MŠ