Mgr. Hyravá Mária

Ľudové zvyky, tradície a remeslá

 • rozvíjať vnímavosť detí počúvaním ľudových piesní
 • uvedomovať si výrazové prostriedky v ľudovej slovesnosti
 • rozvíjať u detí krokové variácie ľudového tanca
 • poznávať tradičné ľudové remeslá
# # #
#
#
#
#
Mgr. Buchtová Diana

Digitálnými hrami spoznávame svet

 • prostredníctvom obsahu edukácie v predprimárnom veku oboznámiť deti s počítačom, získať elementárne zručnosti pri jeho využití
 • získavať základné zručnosti pri kreslení v grafickom programe
 • oboznámiť sa, naučiť podľa symbolov a znakov ovládať a využívať digitálne hračky
 • využívať DT: fotoaparát, kamera, diktafón, mikrofón, slúchadlá, mikroskop, mikrofón, CD prehrávač
# # #
#
#
#
#
Veselovská Kvetoslava

Malý ochranca prírody

 • poskytnúť deťom základné poznatky o živej, neživej prírode a okolitom svete
 • získať primerané poznatky o ochrane prírody
 • vypestovať u detí základné návyky ekologického myslenia a konania
 • spoznávať krásu prírody, naučiť sa ju vnímať a vyjadrovať svoje city vo vzťahu k okoliu
 • rozvíjať motorické zručnosti a pracovné návyky potrebné pri ochrane prírody a životného prostredia
 • využiť aktivitu a tvorivosť detí v edukačných aktivitách
# # #
#
#
#
#
Mgr. Jellušová Jana

Zdravé lienky a včielky

 • zamerať sa na prevenciu nadváhy a obezity, zvýšenie povedomia o povahe zdravotných problémov spôsobených nadváhou a obezitou, zvýšenie povedomia o vhodnej výžive a pohybovej aktivite ako prevencii nadváhy a obezity
 • vytvárať podmienky na zastavenie zhoršujúceho sa zdravotného stavu detí ,predchádzať chorobám a znižovať riziká ochorení
 • rozvíjať osvetovú vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravie a zdravý životný štyl
# # #
#
#
#
#