nalepka

Oznamy

OZNAM

Riaditeľstvo MŠ, Hlavná 26/7209, Biely Potok s nariadením zriaďovateľa Mesta Ružomberok a v súčinnosti s RÚVZ Liptovský Mikuláš oznamuje, že počas vianočných prázdnin v dňoch od 20.12.2021 do 07.01.2022 bude naša MŠ ZATVORENÁ z dôvodu karantény a zatvorenia jednej triedy (1.triedy - Lienky) a tým zníženého počtu prihlásených detí.

Prevádzka MŠ začne 10.01.2022 (t. j. v pondelok).

Krúžok AJ sa dňa 17.12.2021 (piatok) i počas vianočných prázdnin NEUSKUTOČNÍ. Začne až v januári. Oznam bude včas na výveske v šatni.

Prajeme Vám krásne prežitie sviatkov Vianoc, pod vianočným stromčekom si nájdite najväčšie dary akými sú rodina a priatelia. 

Prežite chvíle šťastia a zdravia nielen v čas vianočný, ale nech máte každý deň radostný....   

                                                                     Zo heart želá  riaditeľka MŠ a celý jej kolektív 

OZNAM

OZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO OBJEKTU MŠ

od 29.11.2021

 

VSTUP CUDZÍM OSOBÁM DO PRIESTOROV MŠ JE ZAKÁZANÝ ALEBO POVOLENÝ IBA V REŽIME OP (OČKOVANÝ, PREKONANÝ) SO SÚHLASOM RIADITEĽKY MŠ.

Všetky cudzie osoby, teda aj RODIČIA či iné SPREVÁDZAJÚCE OSOBY, môžu vstúpiť do MŠ len v režime OP = očkovaný/prekonaný COVID.

Rodič sa musí zamestnancovi PREUKÁZAŤ OPRÁVNENÍM (covid passom, alebo potvrdením o prekonaní), aby mohol vstúpiť do MŠ.

Ak rodič alebo sprevádzajúca osoba nespĺňa režim OP, dieťa pri vstupe do MŠ preberie zamestnankyňa MŠ a poobede ho taktiež odovzdá pri vstupe do budovy.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá/podpisuje „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa.

Ak sa dieťa nezúčastní vzdelávania v MŠ z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia COVID-19 počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády SR, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť. Stačí neprítomnosť nahlásiť aj telefonicky triednej pani učiteľke dieťaťa. Rovnako to platí aj pre deti, ktoré sa zúčastňujú povinného predprimárneho vzdelávania.

Link na aktualizovaný školský semafor: https://www.minedu.sk/data/att/21286.pdf

Link mauál z MHSR: https://www.mhsr.sk/manual

Link Rozhodnutia ministra školstva SR: rozhodnutie_ministra.pdf (183185

                                                                                                         Riaditeľka MŠ

OZNAM

V piatok, 05.11.2021 sa neuskutoční krúžok AJ  "Angličtina hrou" z dôvodu PN lektorky krúžku. O náhradnom termíne Vás budeme včas informovať.

Ďakujeme za pocohopenie.                                                                R-MŠ

INFORMÁCIE K ORGANIZÁCII  MŠ  v školskom roku 2021/2022

v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami

 

Školský rok sa začína 01.septembra 2021.

Predprimárne vzdelávanie detí v MŠ - ich nástup je 02. 09. 2021 (t.j. štvrtok).

 

Prevádzka MŠ je nezmenená, t .j. v bežnom režime od 06:00 do 16:00 hod. (rodič privádza dieťa do MŠ do 08:00 hod. a prevezme ho do 15:50 hod.).

V prípade akéhokoľvek ochorenia je potrebné osobne alebo telefonicky kontaktovať učiteľku alebo riaditeľku MŠ a odhlásiť svoje dieťa z MŠ i zo stravy v predchádzajúci deň alebo v aktuálny deň do 06:30 hod.             

Prevádzka MŠ sa bude riadiť aktualizovaným školským semaforom (https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/?fbclid=IwAR0SKz7KRB8V-4v4dKipxMuNvBL48LvKZ-YvEBxZZLkHNm6kYrcQkSzwwIs).

Ministerstvo školstva predstavilo pravidlá fungovania škôl od septembra 2021: (https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-predstavilo-pravidla-fungovania-skol-od-septembra-2021/?fbclid=IwAR0614H7TvsSMf7x2EQqDKJaciA_MpNtFzHRF7bQ41ZCg9jmzhbd-2Hcd5s).

Protiepidemiologické opatrenia pri vstupe do MŠ:

- vstup do šatne s max. počtom 4 osôb (dvaja rodičia a dve deti) na obmedzený čas max.10 minút a dodržiava zásady R-O-R (ruky-odstup-rúško),

- rodič alebo iná sprevádzajúca osoba sa v šatni MŠ pohybuje vždy v rúšku, v žiadnom prípade nevstupuje do tried,

-  zákonný zástupca vypíše a odovzdá  písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (pri prvom nástupe do MŠ a po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov). Dieťa s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast,

- zákonný zástupca vypíše aj iné dokumenty potrebné k založeniu do osobných spisov dieťaťa,

- pri vstupe do MŠ dieťaťu vykoná zamestnanec ranný filter (meranie telesnej teploty, dezinfekciu rúk). V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na akékoľvek ochorenie (nielen COVID-19), zamestnanec dieťa nepreberie,

-  pred vstupom do triedy si dieťa dôkladne umyje ruky,

- v schádzacej triede ako aj v spoločných priestoroch sa dieťa pohybuje v rúšku, vo svojej triede absolvuje výchovno-vzdelávací proces bez rúška,

- zákaz nosenia hračiek a iného materiálu z domáceho prostredia do MŠ.

 

Do MŠ si dieťa v prvý deň donesie:

  • papučky (pevná obuv, nie šľapky alebo kroksy!) – žiadame podpísať!,
  • pyžamko – žiadame podpísať!,
  • náhradné veci do skrinky (spodné prádlo, pančušky v prípade pomočenia) – všetko podpísané,
  • 2 -3 ks rúška = všetky podpísané, pretože deti, ktoré prídu do MŠ v skorších hodinách budú sústredené v schádzacej 1. triede – Lienky (dole na prízemí) s ostatnými deťmi, a tak isto pri odchádzaní budú v dolnej triede,
  • prefotený preukaz poistenca.

 

Textilný uterák dieťa nenosí, bude používať papierové utierky.

Prechod z rodinného prostredia do MŠ je veľká a významná zmena nielen pre dieťa, ale aj pre jeho rodičov. To, ako dieťa zvládne nástup do MŠ, závisí od mnohých faktorov ako je temperament a osobnosť dieťaťa, jeho emocionálna zrelosť a pripravenosť na MŠ, podpora zo strany rodičov i prístup samotných pedagógov v MŠ.

Pri novo prijatých deťoch odporúčame:

- lúčenie s dieťaťom má byť krátke (predlžovanie času zbytočne zhoršuje situáciu - dieťa zneisťuje),

- vhodné mať spoločný rituál lúčenia sa (jedna pusa, jedno objatie, tľapnutie rukou) a rodič by mal odísť (žiadnom prípade sa nevracať späť).

 

Dodatok k informáciám:

Dňa 09. 09. 2021 sa uskutoční rodičovské združenie (oznam bude na vývesnej tabuli vo vestibule pri hlavných dverách), kedy sa rodičia podrobne oboznámia so Školským poriadkom, ktorý podpíšu a budú ho plne dodržiavať.

Výška príspevku a podmienky úhrady za pobyt dieťaťa v MŠ:

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Ružomberok pod č. 04/2019 s účinnosťou od 01. 09. 2019, za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej Mestom Ružomberok, prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ mesačne:

  • na dieťa vo veku 3-6 rokov sumou 15,00 €
  • na dieťa vo veku 2-3 roky sumou 50,00 € (uhrádza do konca mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 roky)

Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením školskej dochádzky. Príspevok sa uhrádza mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na účet zriaďovateľa: SK 67 0900 0000 0050 7009 2476;

Konšt. symbol: 0308; Variab. symbol: 1710.  Do poznámky sa uvedie: Meno dieťaťa

Príspevok je  možné uhradiť aj na viac mesiacov, najviac však do konca kalendárneho roku.

 

Výška príspevku na stravovanie v ŠJ MŠ sa uhrádza mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na účet školskej jedálne: SK23 0900 0000 0050 7010 0640; Konšt. symbol: 0308; Variab. symbol: 1710. Do poznámky sa uvedie: číslo dieťaťa, ktoré mu pridelí vedúca ŠJ.

V deň neprítomnosti dieťaťa, rodič najneskôr do 06:30 hod. kontaktuje personál ŠJ a odhlási dieťa zo stravy.

Dňa 01.08.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktorými sa plošne ukončuje poskytovanie dotácie na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ – „obedy zdarma“.
(https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173).

Od školského roka 2021/2022 bude poskytovaná dotácia na stravu deťom:

-  ak je rodina v hmotnej núdzi, alebo

- ak si ani jeden zákonný zástupca neuplatnil/neuplatní nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov a nedovŕšilo 15 rokov, alebo

- ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima

 

             Držme si navzájom palce, aby školský rok 2021/22 bol pre všetkých úspešný! 

                                                                               Mgr Jana Jellušová, riaditeľka a kolektív MŠ

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

 

Počas letných prázdnin bude naša MŠ v prevádzke v mesiaci august 2021, a to od 09.08. do 31.08.2021.

Od 26.07. do 08.08.2021 (t.j. 2 týždne) budú všetky mestské materské školy plošne uzatvorené, vrátane našej MŠ.

V mesiaci júl 2021, t.j. od  01.07.2021 do 23.07.2021 bude pre naše deti v prevádzke MŠ Bystrická cesta.

Možnosť zapísať dieťa na dochádzku počas letných prázdnin bude sprístupnená v mesiaci máj 2021 na nástenke vo vestibule.

          R-MŠ