nalepka

Oznamy

OZNAM

OZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO OBJEKTU MŠ

od 29.11.2021

 

VSTUP CUDZÍM OSOBÁM DO PRIESTOROV MŠ JE ZAKÁZANÝ ALEBO POVOLENÝ IBA V REŽIME OP (OČKOVANÝ, PREKONANÝ) SO SÚHLASOM RIADITEĽKY MŠ.

Všetky cudzie osoby, teda aj RODIČIA či iné SPREVÁDZAJÚCE OSOBY, môžu vstúpiť do MŠ len v režime OP = očkovaný/prekonaný COVID.

Rodič sa musí zamestnancovi PREUKÁZAŤ OPRÁVNENÍM (covid passom, alebo potvrdením o prekonaní), aby mohol vstúpiť do MŠ.

Ak rodič alebo sprevádzajúca osoba nespĺňa režim OP, dieťa pri vstupe do MŠ preberie zamestnankyňa MŠ a poobede ho taktiež odovzdá pri vstupe do budovy.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá/podpisuje „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa.

Ak sa dieťa nezúčastní vzdelávania v MŠ z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia COVID-19 počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády SR, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť. Stačí neprítomnosť nahlásiť aj telefonicky triednej pani učiteľke dieťaťa. Rovnako to platí aj pre deti, ktoré sa zúčastňujú povinného predprimárneho vzdelávania.

Link na aktualizovaný školský semafor: https://www.minedu.sk/data/att/21286.pdf

Link mauál z MHSR: https://www.mhsr.sk/manual

Link Rozhodnutia ministra školstva SR: rozhodnutie_ministra.pdf (183185

                                                                                                         Riaditeľka MŠ

OZNAM

V piatok, 05.11.2021 sa neuskutoční krúžok AJ  "Angličtina hrou" z dôvodu PN lektorky krúžku. O náhradnom termíne Vás budeme včas informovať.

Ďakujeme za pocohopenie.                                                                R-MŠ

INFORMÁCIE K ORGANIZÁCII  MŠ  v školskom roku 2021/2022

v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami

 

Školský rok sa začína 01.septembra 2021.

Predprimárne vzdelávanie detí v MŠ - ich nástup je 02. 09. 2021 (t.j. štvrtok).

 

Prevádzka MŠ je nezmenená, t .j. v bežnom režime od 06:00 do 16:00 hod. (rodič privádza dieťa do MŠ do 08:00 hod. a prevezme ho do 15:50 hod.).

V prípade akéhokoľvek ochorenia je potrebné osobne alebo telefonicky kontaktovať učiteľku alebo riaditeľku MŠ a odhlásiť svoje dieťa z MŠ i zo stravy v predchádzajúci deň alebo v aktuálny deň do 06:30 hod.             

Prevádzka MŠ sa bude riadiť aktualizovaným školským semaforom (https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/?fbclid=IwAR0SKz7KRB8V-4v4dKipxMuNvBL48LvKZ-YvEBxZZLkHNm6kYrcQkSzwwIs).

Ministerstvo školstva predstavilo pravidlá fungovania škôl od septembra 2021: (https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-predstavilo-pravidla-fungovania-skol-od-septembra-2021/?fbclid=IwAR0614H7TvsSMf7x2EQqDKJaciA_MpNtFzHRF7bQ41ZCg9jmzhbd-2Hcd5s).

Protiepidemiologické opatrenia pri vstupe do MŠ:

- vstup do šatne s max. počtom 4 osôb (dvaja rodičia a dve deti) na obmedzený čas max.10 minút a dodržiava zásady R-O-R (ruky-odstup-rúško),

- rodič alebo iná sprevádzajúca osoba sa v šatni MŠ pohybuje vždy v rúšku, v žiadnom prípade nevstupuje do tried,

-  zákonný zástupca vypíše a odovzdá  písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (pri prvom nástupe do MŠ a po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov). Dieťa s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast,

- zákonný zástupca vypíše aj iné dokumenty potrebné k založeniu do osobných spisov dieťaťa,

- pri vstupe do MŠ dieťaťu vykoná zamestnanec ranný filter (meranie telesnej teploty, dezinfekciu rúk). V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na akékoľvek ochorenie (nielen COVID-19), zamestnanec dieťa nepreberie,

-  pred vstupom do triedy si dieťa dôkladne umyje ruky,

- v schádzacej triede ako aj v spoločných priestoroch sa dieťa pohybuje v rúšku, vo svojej triede absolvuje výchovno-vzdelávací proces bez rúška,

- zákaz nosenia hračiek a iného materiálu z domáceho prostredia do MŠ.

 

Do MŠ si dieťa v prvý deň donesie:

 • papučky (pevná obuv, nie šľapky alebo kroksy!) – žiadame podpísať!,
 • pyžamko – žiadame podpísať!,
 • náhradné veci do skrinky (spodné prádlo, pančušky v prípade pomočenia) – všetko podpísané,
 • 2 -3 ks rúška = všetky podpísané, pretože deti, ktoré prídu do MŠ v skorších hodinách budú sústredené v schádzacej 1. triede – Lienky (dole na prízemí) s ostatnými deťmi, a tak isto pri odchádzaní budú v dolnej triede,
 • prefotený preukaz poistenca.

 

Textilný uterák dieťa nenosí, bude používať papierové utierky.

Prechod z rodinného prostredia do MŠ je veľká a významná zmena nielen pre dieťa, ale aj pre jeho rodičov. To, ako dieťa zvládne nástup do MŠ, závisí od mnohých faktorov ako je temperament a osobnosť dieťaťa, jeho emocionálna zrelosť a pripravenosť na MŠ, podpora zo strany rodičov i prístup samotných pedagógov v MŠ.

Pri novo prijatých deťoch odporúčame:

- lúčenie s dieťaťom má byť krátke (predlžovanie času zbytočne zhoršuje situáciu - dieťa zneisťuje),

- vhodné mať spoločný rituál lúčenia sa (jedna pusa, jedno objatie, tľapnutie rukou) a rodič by mal odísť (žiadnom prípade sa nevracať späť).

 

Dodatok k informáciám:

Dňa 09. 09. 2021 sa uskutoční rodičovské združenie (oznam bude na vývesnej tabuli vo vestibule pri hlavných dverách), kedy sa rodičia podrobne oboznámia so Školským poriadkom, ktorý podpíšu a budú ho plne dodržiavať.

Výška príspevku a podmienky úhrady za pobyt dieťaťa v MŠ:

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Ružomberok pod č. 04/2019 s účinnosťou od 01. 09. 2019, za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej Mestom Ružomberok, prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ mesačne:

 • na dieťa vo veku 3-6 rokov sumou 15,00 €
 • na dieťa vo veku 2-3 roky sumou 50,00 € (uhrádza do konca mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 roky)

Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením školskej dochádzky. Príspevok sa uhrádza mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na účet zriaďovateľa: SK 67 0900 0000 0050 7009 2476;

Konšt. symbol: 0308; Variab. symbol: 1710.  Do poznámky sa uvedie: Meno dieťaťa

Príspevok je  možné uhradiť aj na viac mesiacov, najviac však do konca kalendárneho roku.

 

Výška príspevku na stravovanie v ŠJ MŠ sa uhrádza mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na účet školskej jedálne: SK23 0900 0000 0050 7010 0640; Konšt. symbol: 0308; Variab. symbol: 1710. Do poznámky sa uvedie: číslo dieťaťa, ktoré mu pridelí vedúca ŠJ.

V deň neprítomnosti dieťaťa, rodič najneskôr do 06:30 hod. kontaktuje personál ŠJ a odhlási dieťa zo stravy.

Dňa 01.08.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktorými sa plošne ukončuje poskytovanie dotácie na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ – „obedy zdarma“.
(https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173).

Od školského roka 2021/2022 bude poskytovaná dotácia na stravu deťom:

-  ak je rodina v hmotnej núdzi, alebo

- ak si ani jeden zákonný zástupca neuplatnil/neuplatní nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov a nedovŕšilo 15 rokov, alebo

- ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima

 

             Držme si navzájom palce, aby školský rok 2021/22 bol pre všetkých úspešný! 

                                                                               Mgr Jana Jellušová, riaditeľka a kolektív MŠ

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

 

Počas letných prázdnin bude naša MŠ v prevádzke v mesiaci august 2021, a to od 09.08. do 31.08.2021.

Od 26.07. do 08.08.2021 (t.j. 2 týždne) budú všetky mestské materské školy plošne uzatvorené, vrátane našej MŠ.

V mesiaci júl 2021, t.j. od  01.07.2021 do 23.07.2021 bude pre naše deti v prevádzke MŠ Bystrická cesta.

Možnosť zapísať dieťa na dochádzku počas letných prázdnin bude sprístupnená v mesiaci máj 2021 na nástenke vo vestibule.

          R-MŠ

ZÁPIS DETÍ DO MŠ - 10. mája 2021

Riaditeľstvo Materskej školy, Hlavná 26/7209, Ružomberok – Biely Potok na základe pokynov zriaďovateľa Mesta Ružomberok oznamuje, že sa dňa 10. mája 2021 v čase od 07:00 do 15:00 hodiny uskutoční zápis detí na predprimárne vzdelávanie do našej MŠ pre školský rok 2021/2022  (https://www.ruzomberok.sk/download_file_f.php?id=1493258).

Podmienky prijímania:

Do našej MŠ na predprimárne vzdelávanie môžu zapísať zákonní zástupcovia:

 • dieťa vo veku od troch do šiestich rokov (výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak to umožňujú kapacitné možnosti MŠ a dieťa má zvládnuté základné hygienické návyky a osvojené sebaobslužné činnosti)
 • dieťa, ktoré bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie od 01.09.2021 (t. j. dieťa, ktoré dovŕši päť rokov veku do 31. augusta 2021). Takéto dieťa bude prednostne prijaté.

Povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré trvá jeden školský rok,  je:

 • pre dieťa, ktoré v súčasnosti navštevuje našu MŠ a do 31.08.2021 (vrátane) dovŕši päť rokov veku, automaticky (bez zápisu), pokračuje v predprimárnom vzdelávaní v našej MŠ. Od 01.09.2021 sa stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie;
 • pre dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť,  pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok (potrebná dokumentácia: písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaný súhlas zákonného zástupcu);
 • pre dieťa, ktoré dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie bude plniť formou individuálneho vzdelávania (potrebná dokumentácia);
 • pre dieťa, ktoré dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti dochádzať do , lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa (nutná potreba dokumentácie);

Forma a priebeh zápisu:

 • rodič (zákonný zástupca) vyplní Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (tlačivo je k dispozícii priamo v MŠ, na našej webovej stránke školy www.msbielypotok.sk v priečinku „Dokumenty“ alebo na stránke Mesta (https://www.ruzomberok.sk/zapis-deti-do-ms.html);
 • vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ môže rodič (zákonný zástupca) podať:

a)  elektronickou formou (preskenovanú a podpísanú oboma rodičmi podľa rodného listu) na e-mailovú adresu MŠ: msbielypotok@gmail.com;

b)  poštou - doporučene na adresu: Materská škola, Hlavná 26/7209, Biely Potok, 034 03 (podpísanú oboma rodičmi podľa rodného listu);

c)  osobnevložením do poštovej schránky umiestnenej na budove MŠ (podpísanú oboma rodičmi podľa rodného listu)).

 Na účely komunikácie žiadame v žiadosti uviesť telefónne čísla matky a otca a e-mailové adresy. V prípade, že nie je prítomný jeden z rodičov (zákonných zástupcov) bude prijatá aj žiadosť s podpisom jedného rodiča. Chýbajúci podpis bude druhým rodičom alebo zákonným zástupcom dodatočne doplnený.

Elektronická alebo tlačená forma žiadosti musí byť aktuálne potvrdená všeobecným lekárom pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, obsahujúca aj údaj  o povinnom očkovaní.

Ak bude počet zapísaných detí do našej MŠ vyšší, ako je možné prijať v zmysle § 28 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z., riaditeľka MŠ rozhodne o prijatí dieťaťa podľa nasledovných kritérií prijímania detí do MŠ prerokovaných pedagogickou radou a radou školy:

1. Prednostne budú prijaté deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (t. j. deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku do 31.augusta 2021) a ktoré sú zo spádovej oblasti;

2. Prednostne budú prijaté deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania - § 5 ods. 14 písm. f) zákona 596/2003 Z. z. (odklad školskej dochádzky);

3. Následne budú uprednostnené deti, ktorých súrodenci už navštevujú našu MŠ a sú zo spádovej oblasti:

a)  deti, ktoré k 31. decembru 2021 dovŕšia vek päť rokov,

b)  deti, ktoré k 31. decembru 2021 dovŕšia vek štyri roky,

c)  deti, ktoré k 31. augustu 2021 dovŕšia vek 3 roky veku;

4.  Až keď sú prijaté všetky tieto deti,  je možné prijať aj mladšie deti:

a)  výnimočne od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak to umožňujú kapacitné možnosti MŠ a dieťa má zvládnuté základné hygienické návyky a osvojené sebaobslužné činnosti,

b)  v osobitných  a odôvodnených  prípadoch  možno žiadosti o prijatie dieťaťa  vyhovieť bez  predchádzajúcich kritérií;    

5. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nebudú prijaté, nakoľko MŠ nemá vytvorené materiálne, priestorové a personálne podmienky (asistent učiteľa) v zmysle ich  znevýhodnenia.

Kompetenciu rozhodovať o prijímaní detí do MŠ má riaditeľka MŠ podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. Vzhľadom na to, že od 1. januára 2021 riaditeľka MŠ rozhoduje podľa Správneho poriadku, dieťa je „reálne“ prijaté na predprimárne vzdelávanie až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prijatí.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ vydá riaditeľka MŠ do 15. júna 2021.

V odôvodnených prípadoch rozhodne o prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt.                                                                                                

 Mgr. Jana Jellušová , riaditeľka MŠ