nalepka

Projekty

Projekt regionálnej výchovy

 • rozvíjať vnímavosť detí počúvaním ľudových piesní
 • uvedomovať si výrazové prostriedky v ľudovej slovesnosti
 • rozvíjať u detí krokové variacie ľudového tanca
 • rozvíjať u detí vzťah k práci a umeleckej činnosti priamym pozorovaním
     Koordinátor: Jablonská Mária

Projekt "Malý ochranár"

 • prebúdzať environmentálne cítenie
 • prostredníctvom zážitkového učenia komlexne poznať javy a deje v životnom prostredí
 • pochopiť vplyv ľudskej činnosti na stav životného prostredia
 • získavať skúsenosti a prežívať pozitívne pocity úspechu z činnosti,ktoré vedú k zlepšeniu stavu životného prostredia
     Materská škola je zapojená do medzinárodného združenia Klimatická aliancia.
     Koordinátor: Veselovská Kvetoslava

Projekt "Zdravá škola"

 • rozvíjať úctu k vlastnému zdraviu i zdraviu iných
 • vytvárať podmienky na zabezpečenie pohody telesne,duševnej sociálnej
 • poskytovať pestrý jedálniček v súlade so súčastnými trendami racionálneho stravovania
 • formovať zdravú sebaúctu a utvárať zručnosti sociálnej komunikácie s prihliadnutím na pozitívne medziľudské vzťahy
     Škola získala certifikat Škola podporujúca zdravie v roku 1993.
     Koordinátor: Tomusová Mária