INFORMÁCIE K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024

INFORMÁCIE K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024

Školský rok sa začína 01.septembra 2023. Keďže je v tento deň štátny sviatok, nástup detí do MŠ, Hlavná 26/7209, Ružomberok – Biely Potok je 04.09.2023 (t. j. pondelok).

Prevádzka MŠ je od 06:00 do 16:00 hod. (rodič privádza dieťa do MŠ do 08:00 hod. a prevezme ho do 15:50 hod.). V prípade neprítomnosti odhlasujete svoje dieťa z MŠ i zo stravy do 08:00 hod. v aktuálny deň cez Edupage (prvé dni možnosť osobne).

DO MŠ SI DIEŤA V PRVÝ DEŇ DONESIE:

Ø  papučky (pevná obuv) – podpísané! Neprípustné sú šľapky, kroksy!

Ø  pyžamko podpísané!

Ø  náhradné veci do skrinky (spodné prádlo, pančušky, ponožky v prípade pomočenia) – všetko podpísané!

Ø  fotokópiu kartičky poistenca (nové deti). Zmenu poisťovne u chodiacich detí tiež.

Rodič/zákonný zástupca bude mať v skrinke potrebné podklady pre vstup dieťaťa do MŠ, ktoré je potrebné vypísať v súlade s platnou legislatívou a odovzdať  p. učiteľke. Sú to:

  • vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia,
  • čestné vyhlásenie pre zber údajov,
  • splnomocnenie o prevzatí dieťaťa,
  • informovaný súhlas o spracovaní osobných údajov.

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ (podľa VZN č, 4/2022) je mesačne 20 €/dieťa (predškoláci neplatia!).

Ústrižok s údajmi dostane každý rodič v deň nástupu dieťaťa do MŠ. Svoje platby realizujte v prvé dni daného mesiaca, najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Možnosť platby je i na viac mesiacov, najviac však do konca decembra 2023. na účet zriaďovateľa:  SK 67 0900 0000 0050 7009 2476;

Konšt. symbol: 0308; Variabilný symbol: 1710.  Do poznámky sa uvedie: Meno dieťaťa (nie meno rodiča!)

Výška príspevku na stravovanie v ŠJ MŠ sa uhrádza prostr. Edupage - Platby na základe výšky kreditu na účet ŠJ: SK23 0900 0000 0050 7010 0640; 

Do poznámky sa uvedie: meno dieťaťa variabilný symbol (nové deti ho dostanú od vedúcej ŠJ v mesiaci september).

Všetky ďalšie potrebné informácie rodičia získajú osobnou komunikáciou s pani učiteľkami na jednotlivých triedach.

Prechod z rodinného prostredia do MŠ je veľká  a významná  zmena nielen pre dieťa, ale aj pre jeho rodičov. To, ako dieťa zvládne nástup do MŠ, závisí od mnohých faktorov ako je temperament a osobnosť dieťaťa,  jeho emocionálna zrelosť a pripravenosť na MŠ, podpora zo strany rodičov i prístup samotných pedagógov v MŠ.

Pri novo prijatých deťoch odporúčame:

- krátke lúčenie s dieťaťom (predlžovanie času zbytočne zhoršuje situáciu - dieťa zneisťuje),

- nejaký spoločný rituál lúčenia sa (jedna pusa, jedno objatie, tľapnutie rukou a pod.) a rodič by mal odísť (žiadnom prípade sa nevracať späť!).

 

Dodatok k informáciám:

Dňa 13. 09. 2023 sa uskutoční rodičovské združenie (oznam bude na vývesnej tabuli vo vestibule pri hlavných dverách), kedy sa rodičia/zákonní zástupcovia podrobne oboznámia s Edupage, poplatkami, Školským poriadkom, ktoré podpíšu a budú ho plne dodržiavať.

                                                                                                                                      Tešíme sa na Vás i Vaše detičky! J Kolektív MŠ

 

0 Komentárov

Odpovedať